Wij verwelkomen u graag bij een LEICHT-dealer van uw keuze. | Vind een dealer

Verklaring inzake gegevensbescherming / Privacyverklaring van LEICHT Küchen AG
Deze privacyverklaring verstrekt informatie over het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens binnen het kader van ons online-aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud evenals externe online-aanwezigheid, zoals onze sociale media-profielen. (in het vervolg gezamenlijk aangeduid als "online-aanbod").
// I. DEFINITIES

Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan alle informatie die herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator (bijv. cookie) of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Voor zover hierna sprake is van "gegevens", worden daarmee steeds persoonsgegevens bedoeld. "Verwerking" is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés. Verwerking heeft hierbij een zeer ruime betekenis en omvat praktisch elke omgang met gegevens.

Onder "verwerkingsverantwoordelijke" wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Onder "gebruikers" worden verstaan de bezoekers en gebruikers van ons online-aanbod. "AVG" is de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

// II. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Naam/onderneming: LEICHT Küchen AG

Straat, huisnummer: Gmünder Strasse 70

Postcode, plaats, land: 73550 Waldstetten | Duitsland

Handelsregister/nr.: HRB 701337, ingeschreven in het Handelsregister bij het Amtsgericht Ulm [Duitsland]

Raad van bestuur: Stefan Waldenmaier (president-directeur), Jürgen Müller

Telefoonnummer: +49 | 7171 | 402-0

E-mailadres: info@leicht.de Functionaris voor gegevensbescherming: De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via: datenschutz@leicht.de of via het bovenstaande correspondentieadres met het toevoegsel "an den Datenschutzbeauftragten".

// III. TYPES VERWERKTE GEGEVENS

1. Bij elke oproep van onze internetpagina registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld: informatie over het browsertype en de gebruikte versie; het besturingssysteem van de gebruiker; de internet service-provider van de gebruiker; het IP-adres van de gebruiker; datum en tijdstip van de toegang; websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze internetpagina terechtkomt; websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen.

2. Indien de gebruiker materiaal wil downloaden, worden de volgende gegevens geregistreerd: aanspreekvorm, naam, land, e-mailadres, gebruiksdoel. Optioneel worden de volgende gegevens geregistreerd, indien de gebruiker deze vrijwillig vermeldt: voornaam, onderneming. Indien de gebruiker het toezenden van materiaal per post wenst, worden de volgende gegevens geregistreerd: aanspreekvorm, naam, straat, huisnummer, postcode, plaats, land, e-mailadres. Optioneel worden de volgende gegevens geregistreerd, indien de gebruiker deze vrijwillig vermeldt: voornaam, onderneming.

// IV. DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

1. Voor zover het slechts om het gebruik van onze website gaat, verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers principieel uitsluitend, wanneer dit voor het beschikbaar stellen van een functionerende website en van onze inhoud en diensten noodzakelijk is. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers geschiedt regelmatig slechts na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in zulke gevallen waarin het voorafgaand inwinnen van toestemming om daadwerkelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.

2. In het kader van het gebruik van ons online-aanbod slaan wij het IP-adres op evenals het tijdstip van de desbetreffende handeling van de gebruiker. Het opslaan wordt uitgevoerd op basis van gerechtvaardigde belangen onzerzijds en belangen van de gebruikers bij de bescherming tegen misbruik en overig onbevoegd gebruik. Het doorgeven van deze gegevens aan derden vindt in beginsel niet plaats, tenzij dit noodzakelijk is voor het geldend maken van onze aanspraken of indien er sprake is van een wettelijke verplichting als bedoeld in artikel 6, lid 1, sub c), AVG.

// V. RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor zover wij voor verwerkingsprocedures met betrekking tot persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene inwinnen, dient art. 6, lid 1, sub a), AVG als rechtsgrondslag. Bij de verwerking van persoonsgegevens die vereist zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6, lid 1, sub b), AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocedures die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen. Voor zover een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vervulling van een wettelijke verplichting die op onze onderneming rust, dient artikel 6, lid 1, sub c), AVG als rechtsgrondslag.

Voor het geval dat vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient artikel 6, lid 1, sub d), AVG als rechtsgrondslag. Indien de verwerking vereist is voor de waarborging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde en de belangen, grondrechten en grondwettelijke vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient artikel 6, lid 1, sub f), AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

// VI. BEVEILIGING, ORDERVERWERKING, DOORGIFTE AAN ANDERE LANDEN

1. Beveiligingsmaatregelen Wij treffen onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 32 AVG, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Tot de maatregelen behoren in het bijzonder het garanderen van de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van gegevens door controle van de fysieke toegang tot de gegevens alsook van de deze betreffende toegang, het invoeren, doorgeven, garanderen van de beschikbaarheid en het onderbreken ervan. Voorts hebben wij procedures opgezet die het waarnemen van de rechten van betrokkenen, het wissen van gegevens en een reactie op bedreigingen voor de gegevens garanderen. Verder nemen wij de bescherming van persoonsgegevens reeds bij de ontwikkeling respectievelijk selectie van hardware, software evenals procedures, volgens de beginselen van de gegevensbescherming door ontwerp en gegevensbescherming door standaardinstellingen in acht (art. 25 AVG). Tot de beveiligingsmaatregelen behoort in het bijzonder de versleutelde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

2. Samenwerking met orderverwerkers en derden Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en ondernemingen (orderverwerkers of derden) openbaar maken, aan hen toesturen of op andere wijze toegang tot de gegevens verlenen, geschiedt dit uitsluitend op basis van een wettelijke toestemming (bijv. als een doorgifte van de gegevens aan derden, zoals aan betalingsdiensten, conform art. 6, lid 1, sub b), AVG voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is), u heeft toegestemd, een wettelijke verplichting dit voorschrijft of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij het inzetten van gevolmachtigden, webhosters etc.). Indien wij derden belasten met de verwerking van gegevens op basis van een zgn. "orderverwerkingsovereenkomst", geschiedt dit op basis van art. 28 AVG.

3. Doorgiften aan derde landen Voor zover wij gegevens in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) verwerken of dit in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking resp. doorgeven van gegevens aan derden wordt uitgevoerd, geschiedt dit uitsluitend indien het voor de nakoming van onze (pre-)contractuele plichten, op basis van uw toestemming, op grond van een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen gebeurt. Behoudens wettelijke of contractuele toestemming, verwerken wij of laten wij de gegevens in een derde land alleen verwerken, indien aan de bijzondere voorwaarden van art. 44 e.v. AVG wordt voldaan. D.w.z. dat de verwerking wordt uitgevoerd op basis van bijzondere garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenstemt met dat van de EU (bijv. voor de VS door het "Privacy Shield") of met inachtneming van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde "standaardcontractbepalingen").

// VII. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Indien persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en komen u de volgende rechten tegenover de verwerkingsverantwoordelijke toe:

1. Recht van inzage U heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen of persoonsgegevens die u betreffen, door ons worden verwerkt. Indien er sprake is van een zodanige verwerking, heeft u het recht om inzage te verkrijgen van de volgende informatie: a) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt; b) de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt; c) de ontvangers resp. de categorieën van ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens openbaar gemaakt zijn of nog openbaar gemaakt zullen worden; d) de periode gedurende welke de u betreffende persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen of, indien concrete opgaven hiertoe niet mogelijk zijn, de criteria om die termijn te bepalen; e) het bestaan van een recht op rectificatie of wissen van de u betreffende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht van bezwaar tegen deze verwerking; f) het bestaan van een recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; g) alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld; h) het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, AVG bedoelde profilering en – ten minste in die gevallen – bewijskrachtige informatie over de onderliggende logica alsmede de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene. U heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen of de u betreffende persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u verlangen in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen inzake de doorgifte overeenkomstig artikel 46 AVG.

2. Recht op rectificatie U heeft een recht op rectificatie en/of vervollediging tegenover de verwerkingsverantwoordelijke, indien de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke dient de rectificatie per omgaande uit te voeren.

3. Recht op beperking van de verwerking Onder de volgende voorwaarden heeft u het recht de beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen: a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, en wel gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren; b) de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; c) de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering; of d) indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden. Wanneer de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de opslag ervan – slechts worden verwerkt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat. Indien de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovengenoemde voorwaarden is beperkt, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven. 4. Recht op wissen U heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat de u betreffende persoonsgegevens per omgaande worden gewist en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens per omgaande te wissen, indien een van de volgende elementen van toepassing is: a) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet meer vereist voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of op andere wijze werden verwerkt. b) U herroept uw toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a), of artikel 9, lid 2, sub a), AVG berustte, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking. c) U maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, AVG. d) De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. e) De u betreffende persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. f) De u betreffende persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, AVG. Het recht op wissen bestaat niet, voor zover de verwerking noodzakelijk is a) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; b) voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend; c) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, sub h) en sub i), en artikel 9, lid 3, AVG; d) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, AVG, voor zover het onder punt a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen, of e) voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens U heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

6. Recht van bezwaar U heeft het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, sub e) of sub f), AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. Wanneer de u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover die betrekking heeft op dergelijke direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

7. Recht op herroepen van de privacyrechtelijke toestemmingsverklaring U heeft het recht uw privacyrechtelijke toestemmingsverklaring te allen tijde te herroepen. Het herroepen van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

8. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit is: Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg [functionaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid van de deelstaat Baden-Württemberg], Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart of Königstrasse 10a, 70173 Stuttgart, telefoon: [+49] (0)711 61 55 41-0, telefax: [+49] (0)711 61 55 41-15, e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

// VIII. GEBRUIK VAN COOKIES:

Wij gebruiken zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone e.d.) worden opgeslagen, wanneer u onze website bezoekt.

Gebruik van technisch niet noodzakelijke cookies

Doel en rechtsgrondslag Ten dele gebruiken wij ook cookies die het bezoeken van een website comfortabeler of veiliger maken. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van een website beter af te stemmen op de interesses van bezoekers of om deze in het algemeen te verbeteren op basis van statistische evaluaties. Wij maken gebruik van webanalyse-technologieën van de volgende aanbieder: - Google Analytics De volgende categorieën cookies worden toegepast: Statistiek: Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers met websites omgaan door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies helpen website-eigenaren te begrijpen welke interesses bezoekers van websites hebben om het websiteaanbod en de presentatie van producten en diensten beter af te stemmen op die individuele interesses. De rechtsgrondslag voor deze verwerkingen is telkens uw toestemming, artikel 6, lid 1, littera a, AVG.

Ontvangers van de gegevens

Ontvangers van de gegevens zijn in voorkomend geval technische dienstverleners die optreden als orderverwerkers voor de exploitatie en het onderhoud van onze website. Daartoe hebben wij met de aanbieders de desbetreffende orderverwerkingsovereenkomsten gesloten. Voor verdere ontvangers en details over de technische werking van de toegepaste tools en informatie hoe u de doorgifte van gegevens (tracking) kunt voorkomen, zie Cookie- en Opt-out informatie.

Bewaarperiode

Details met betrekking tot de bewaarperiode van de cookies en de technologieën die worden toegepast in het kader van deze tracking-tools, vindt u in Cookie- en Opt-out informatie. Overdracht naar derde landen Voor details zie de Cookie- en Opt-out informatie.

Beschikbaarstelling voorgeschreven of noodzakelijk

Uiteraard kunt u onze website in principe ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers worden regelmatig zo ingesteld dat zij cookies accepteren. In het algemeen kunt u het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen via de instellingen van uw browser (zie Herroeping van de toestemming). Houd er rekening mee dat sommige functies van onze website eventueel niet werken als u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

Herroeping van de toestemming

Details met betrekking tot de opt-out mogelijkheden die worden toegepast in het kader van deze tracking-tools, vindt u in Cookie- en Opt-out informatie.

Profiling

De tracking tools kunnen worden gebruikt om het gedrag van bezoekers van de website te evalueren en hun interesses te analyseren. Hiervoor maken wij een pseudoniem gebruikersprofiel aan.

// IX. CONTACT OPNEMEN

Indien er met ons contact wordt opgenomen (via een contactformulier of per e-mail) wordt de informatie van de gebruiker voor de behandeling van de aanvraag en de afwikkeling ervan conform art. 6, lid 1, sub b), AVG verwerkt.

// X. NIEUWSBRIEF

1. Inhoud van de nieuwsbrief: Wij verzenden nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische mededelingen met promotionele informatie (hierna "nieuwsbrief") uitsluitend met toestemming van de ontvanger of met wettelijke toestemming. Voor zover bij de aanmelding voor de nieuwsbrief de inhoud ervan concreet wordt omschreven, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Voor het overige bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze producten, aanbiedingen, acties en onze onderneming.

2. Double opt-in en registratie: De aanmelding voor onze nieuwsbrief geschiedt via een zgn. double opt-in methode. D.w.z. dat u na de aanmelding een e-mail ontvangt waarin u gevraagd wordt om uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk om te voorkomen dat iemand zich kan aanmelden met andermans e-mailadres. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het aanmeldingsproces overeenkomstig de wettelijke vereisten te kunnen aantonen. Hiertoe behoort het opslaan van het aanmeldings- en bevestigingstijdstip, evenals het IP-adres. Daarnaast vindt registratie plaats van de wijzigingen van uw gegevens die bij de verzenddienst zijn opgeslagen.

3. Verzenddienst: De verzending van de nieuwsbrief geschiedt via SC-Networks GmbH, 82319 Starnberg [Duitsland], hierna "verzenddienst" genoemd. De bepalingen inzake gegevensbescherming van de verzenddienst kunt u hier inzien: https://www.sc-networks.de/unternehmen/datenschutz/

4. Aanmeldingsgegevens: Om u voor de nieuwsbrief aan te melden, volstaat de vermelding van uw e-mailadres, uw voor- en achternaam.

5. Succesmeting - De nieuwsbrieven bevatten een zgn. "web beacon", d.w.z. een bestand met de grootte van een pixel dat bij het openen van de nieuwsbrief door de server van de verzenddienst wordt opgeroepen. In het kader van deze oproep wordt in eerste instantie technische informatie, zoals informatie over de browser en uw systeem, maar ook uw IP-adres en het tijdstip van de oproep geregistreerd. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de service aan de hand van de technische gegevens of gegevens over de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van oproeplocaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of de toegangstijdstippen. Tot de statistische registratie behoort eveneens de vaststelling of en wanneer de nieuwsbrieven worden geopend en welke links worden aangeklikt. Deze informatie kan om technische redenen weliswaar aan de afzonderlijke ontvangers van de nieuwsbrief worden toegewezen. Het is echter noch ons doel, noch het doel van de verzenddienst dat individuele gebruikers worden geobserveerd. De evaluaties dienen veeleer voor de herkenning van de leesgewoonten van onze gebruikers, zodat onze inhoud hieraan kan worden aangepast, of voor de verzending van uiteenlopende inhoud overeenkomstig de interesses van onze gebruikers.

6. De verzending van de nieuwsbrief en de succesmeting vinden plaats op basis van de toestemming van de ontvanger conform art. 6, lid 1, sub a), AVG, art. 7 AVG jo. § 7, lid 2, nummer 3, van de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG) resp. op basis van de wettelijke toestemming conform § 7, lid 3, UWG.

7. Opzegging/herroeping - Nieuwsbriefontvangers kunnen de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde opzeggen, d.w.z. hun toestemmingen herroepen. Een link voor het opzeggen van de nieuwsbrief vindt u aan het einde van elke nieuwsbrief. Daarmee worden tegelijkertijd uw toestemmingen tot de succesevaluatie gewist. Met de afmelding van de nieuwsbrief worden de persoonsgegevens gewist, tenzij het wettelijk noodzakelijk of gerechtvaardigd is deze te bewaren, waarbij de verwerking ervan in dit geval slechts tot deze uitzonderingsgevallen wordt beperkt. Een individueel verzoek tot wissen is te allen tijde mogelijk.

// XI. WISSEN VAN GEGEVENS

De door ons verwerkte gegevens worden overeenkomstig art. 17 en 18, AVG gewist of de verwerking ervan beperkt. Voor zover in het kader van deze privacyverklaring niet uitdrukkelijk iets anders is vermeld, worden de bij ons opgeslagen gegevens gewist, zodra deze voor hun doeleinde niet meer noodzakelijk zijn en aan het wissen geen wettelijke bewaarplichten in de weg staan. Voor zover de gegevens niet worden gewist, omdat deze voor andere en wettelijk toegestane doelen noodzakelijk zijn, wordt de verwerking ervan beperkt. D.w.z. dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dat geldt bijv. voor gegevens die om handels- of fiscaalrechtelijke redenen moeten worden bewaard. Volgens wettelijke voorschriften in Duitsland geschiedt het bewaren in het bijzonder voor de duur van 6 jaar conform § 257, lid 1, Duits Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch, HGB) (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelscorrespondentie, boekingsbewijzen etc.) en voor de duur van 10 jaar conform § 147, lid 1, Duitse Abgabenordnung (AO) [t.v.m. Algemene wet inzake rijksbelastingen] (boeken, notities, statusrapporten, handels- en bedrijfscorrespondentie, voor belastingheffing relevante documenten etc.).

E-mailaanvragen en contactopnames via onze website worden door ons binnen een redelijke termijn gewist, binnen welke geen contractafsluiting en dergelijke meer te verwachten is. XII. Online-aanwezigheid in sociale media Wij zijn gekoppeld aan online sociale netwerken en platforms, om met de daar actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers te communiceren en hen daar over onze diensten te kunnen informeren. Bij het oproepen van de betreffende netwerken en platforms gelden de Algemene Voorwaarden en de gegevensverwerkingsrichtlijnen van de betreffende exploitant. Indien niet anders in onze privacyverklaring vermeld, verwerken wij de gegevens van de gebruikers voor zover deze met ons binnen de sociale netwerken en platforms communiceren, bijv. bijdragen op onze onlinedienst schrijven of ons berichten toesturen.

// XII.

// XIII. GOOGLE UNIVERSAL ANALYTICS

Wij zetten op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6 , lid 1, sub f), AVG) Google Analytics in, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruikers wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google is op basis van de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten gecertificeerd en biedt daardoor een garantie voor de naleving van het Europese gegevensbeschermingsrecht (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google zal deze informatie in opdracht van ons benutten om het gebruik van ons online-aanbod door de gebruikers te evalueren, om rapportages over de activiteiten binnen dit online-aanbod op te stellen en andere met het gebruik van dit online-aanbod en het internet verbonden diensten aan ons te leveren. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen van de gebruikers worden aangemaakt. Wij zetten Google Analytics in de versie "Universal-Analytics" in. "Universal Analytics" is een technologie van Google Analytics waarbij de gebruikersanalyse op basis van een pseudonieme gebruikers-ID plaatsvindt en daarmee een pseudoniem profiel van de gebruiker met informatie over het gebruik van verschillende apparaten wordt aangemaakt (zgn. "cross device tracking"). Wij zetten Google Analytics alleen in met een geactiveerde IP-anonimisering. Dat betekent dat het IP-adres van de gebruikers binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google wordt ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort. Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. De gebruikers kunnen de opslag van de cookies door een overeenkomstige instelling van hun browsersoftware verhinderen; bovendien kunnen de gebruikers het registreren van de gegevens, die door het cookie zijn gecreëerd en betrekking hebben op hun gebruik van het online-aanbod, aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link verkrijgbare browser plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) evenals in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated). De persoonsgegevens van de gebruikers worden na 14 maanden gewist of geanonimiseerd.

// XIV. GOOGLE MAPS

Wij integreren de landkaarten van de dienst "Google Maps" van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

// XV. GOOGLE-RE/MARKETING-SERVICES

Wij gebruiken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6 , lid 1, sub f), AVG) de marketing- en remarketingdiensten (kort gezegd "Google-marketing-services") van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (“Google“). Google is op basis van de Privacy Shield-overeenkomst gecertificeerd en biedt daardoor een garantie voor de naleving van het Europese gegevensbeschermingsrecht (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). De Google-marketing-services staan ons toe om reclameadvertenties voor en op onze website gerichter weer te geven, om gebruikers alleen reclame te tonen die met hun mogelijke interesses overeenstemmen. Indien aan een gebruiker bijv. advertenties worden getoond voor producten waarin hij op andere websites was geïnteresseerd, noemt men dat "remarketing". Voor deze doeleinden wordt bij het bezoek aan onze en andere websites waarop Google-marketing-services zijn geactiveerd, direct door Google een code van Google uitgevoerd en worden er zgn. (re)marketing-tags (onzichtbare beeldbestanden of codes, ook "web beacons" genoemd) aan de website gekoppeld. Met behulp hiervan wordt op het apparaat van de gebruikers een individueel cookie, d.w.z. een klein bestand opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden toegepast). De cookies kunnen door verschillende domeinen worden geplaatst, onder andere door google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt geregistreerd, welke websites de gebruiker heeft bezocht, voor welke webinhoud hij belangstelling heeft en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, voorts technische informatie over de browser en het besturingssysteem, doorverwijzende websites, de duur van het bezoek evenals verdere informatie over het gebruik van het online-aanbod. Het IP-adres van de gebruikers wordt eveneens geregistreerd, waarbij wij in het kader van Google Analytics meedelen dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort en slechts in uitzonderingsgevallen volledig aan een server van Google in de VS wordt overgedragen en daar wordt ingekort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met gegevens van de gebruiker bij andere diensten van Google. Vorenstaande informatie kan van de kant van Google ook met dergelijke informatie uit andere bronnen worden verbonden. Wanneer de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen aan hem advertenties worden getoond die zijn afgestemd op zijn interesses. De gegevens van de gebruikers worden in het kader van de Google-marketing-services pseudoniem verwerkt. D.w.z. dat Google bijv. niet de naam of het e-mailadres van de gebruikers opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens wat betreft cookies in pseudonieme gebruikersprofielen verwerkt. D.w.z. dat vanuit de optiek van Google de advertenties niet voor een concreet geïdentificeerde persoon worden beheerd en weergegeven, maar voor de cookie-bezitter, ongeacht wie deze cookie-bezitter is. Dit geldt niet ingeval een gebruiker Google uitdrukkelijk heeft toegestaan om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door Google-marketing-services over de gebruikers verzamelde informatie wordt aan Google doorgegeven en op Google-servers in de VS opgeslagen. Tot de door ons ingezette Google-marketing-services behoort onder andere het online reclameprogramma "Google AdWords". In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een ander "conversion cookie". Cookies kunnen daarmee dus niet via de websites van AdWords-klanten worden getrackt. De met behulp van cookies verzamelde informatie dient voor het aanmaken van conversiestatistieken voor AdWords-klanten die voor conversion-tracking hebben gekozen. Aan de AdWords-klanten wordt het totale aantal gebruikers meegedeeld die hun advertentie hebben aangeklikt en die zijn doorgeleid naar een pagina die van een conversion-tracking-tag is voorzien. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Wij kunnen op basis van de Google-marketing-service "DoubleClick" reclameadvertenties van derden opnemen. DoubleClick gebruikt cookies waarmee Google en haar partner-websites het plaatsen van advertenties op basis van bezoeken van de gebruikers op deze website resp. andere websites op internet mogelijk wordt gemaakt. Wij kunnen op basis van de Google-marketing-service "AdSense" reclameadvertenties van derden opnemen. AdSense gebruikt cookies waarmee Google en haar partner-websites het plaatsen van advertenties op basis van bezoeken van de gebruikers op deze website resp. andere websites op internet mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van de dienst "Google Optimizer". Met Google Optimizer kunnen wij in het kader van zogenaamde "A/B-testings" natrekken welk effect verschillende wijzigingen op een website hebben (bijv. wijzigingen van de invoervelden, van het design, etc.). Voor deze testdoeleinden worden er cookies op de apparaten van de gebruikers geplaatst. Daarbij worden uitsluitend pseudonieme gegevens van de gebruikers verwerkt. Verder kunnen wij gebruik maken van de "Google Tag Manager", om de Google analyse- en marketingdiensten in onze website te integreren en te beheren. Meer informatie over gegevensgebruik voor marketingdoeleinden door Google vindt u op de overzichtspagina: https://policies.google.com/technologies/ads, de privacyverklaring van Google vindt u onder https://policies.google.com/privacy. Indien u bezwaar wilt maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Google-marketing-services, kunt u van de door Google geleverde instellings- en opt-out-mogelijkheden gebruik maken: https://adssettings.google.com/authenticated.

// XVI. YOUTUBE

Onze website gebruikt voor het invoegen van video's de aanbieder YouTube LLC , 901, Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, vertegenwoordigd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Normaliter wordt reeds bij het oproepen van een pagina met ingevoegde video's uw IP-adres aan YouTube gezonden en worden er cookies op uw computer geïnstalleerd. Wij hebben onze YouTube-video's echter met de uitgebreide privacymodus ingevoegd (in dit geval neemt YouTube altijd nog contact op met de dienst DoubleClick van Google, waarbij volgens de privacyverklaring van Google persoonsgegevens echter niet worden geëvalueerd). Daardoor wordt door YouTube geen informatie meer opgeslagen over de bezoekers, tenzij dezen de video bekijken. Wanneer u de video aanklikt, wordt uw IP-adres aan YouTube gezonden en verneemt YouTube dat u de video heeft bekeken. Wanneer u bij YouTube bent ingelogd, wordt deze informatie ook naar uw gebruikersaccount gecommuniceerd (dit kunt u voorkomen door bij YouTube uit te loggen, voordat u de video start). Van het dan mogelijk verzamelen en gebruiken van uw gegevens door YouTube zijn wij niet op de hoogte en wij hebben daarop ook geen invloed. Nadere informatie vindt u in de privacyverklaring van YouTube onder https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

// XVII. GEBRUIK VAN FACEBOOK SOCIALE PLUG-INS

Wij maken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang bij analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6, lid 1, sub f), AVG) gebruik van sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De plug-ins kunnen interactie-elementen of inhoud (bijv. video's, beeldmateriaal of tekstbijdragen) weergeven en zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op blauwe achtergrond, de begrippen "like", "bevalt mij" of een "duim omhoog"-teken) of zijn voorzien van het toevoegsel "Facebook sociale plug-in". De lijst van de Facebook sociale plug-ins en hun verschijningsvormen kunnen hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Facebook is op basis van de Privacy Shield-overeenkomst gecertificeerd en biedt daardoor een garantie voor de naleving van het Europese gegevensbeschermingsrecht (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Wanneer een gebruiker een functie van dit online-aanbod oproept, die een van deze plug-ins bevat, bouwt zijn apparaat een rechtstreekse verbinding op met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct aan het apparaat van de gebruiker overgedragen en door deze in het online-aanbod geïntegreerd. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens gebruiksprofielen van de gebruikers worden aangemaakt. Wij hebben zodoende geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren de gebruiker daarom overeenkomstig de huidige stand van onze kennis. Door de integratie van de plug-ins krijgt Facebook de informatie dat een gebruiker de bijbehorende pagina van het online-aanbod heeft opgeroepen. Wanneer de gebruiker is ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Wanneer gebruikers een interactie aangaan met de plug-ins, bijvoorbeeld op de Like-toets klikken of een commentaar invoeren, wordt de betreffende informatie door uw apparaat rechtstreeks naar Facebook overgedragen en daar opgeslagen. Indien een gebruiker geen lid is van Facebook, is het niettemin mogelijk dat Facebook zijn IP-adres ontvangt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland slechts een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen. Doel en omvang van de gegevensverzameling en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook evenals de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruikers, kunnen gebruikers vinden in het privacyreglement van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Indien een gebruiker lid is van Facebook en niet wenst dat Facebook via dit online-aanbod gegevens over hem verzamelt en deze koppelt aan zijn bij Facebook opgeslagen profielgegevens, moet hij zich vóór gebruik van ons online-aanbod bij Facebook uitloggen en zijn cookies wissen. Andere instellingen en het maken van bezwaar tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn in de Facebook profielinstellingen mogelijk: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse pagina http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen worden platformonafhankelijk uitgevoerd, d.w.z. dat deze voor alle apparaten, zoals desktop computers of mobiele apparaten worden overgenomen.

// XVIII. FACEBOOK-, CUSTOM AUDIENCES EN FACEBOOK-MARKETING-DIENSTEN

Binnen ons online-aanbod wordt op grond van onze gerechtvaardigde belangen bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod en voor deze doeleinden de zgn. "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook ingezet, welk netwerk door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, resp. als u in de EU woonachtig bent, door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook") wordt geëxploiteerd. Facebook is op basis van de Privacy Shield-overeenkomst gecertificeerd en biedt daardoor een garantie voor de naleving van het Europese gegevensbeschermingsrecht (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van ons online-aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zgn. "Facebook-ads") bepalen. Dienovereenkomstig zetten wij de Facebook-pixel in om de door ons gekoppelde Facebook-ads alleen te laten zien aan Facebook-gebruikers die ook belangstelling hebben getoond voor ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken vertonen (bijv. belangstelling voor bepaalde thema's of producten, die worden bepaald aan de hand van de webpagina’s die worden bezocht), die wij aan Facebook doorgeven (zgn. "custom audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen wij ons er ook van verzekeren dat onze Facebook-ads overeenstemmen met de mogelijke belangstelling van de gebruikers en niet storend werken. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen wij verder de effectiviteit van de Facebook-reclameadvertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden bepalen, doordat wij zien of gebruikers na het aanklikken van een Facebook-reclameadvertentie naar onze website zijn doorgestuurd (zgn. "conversion"). Verder gebruiken wij bij de toepassing van de Facebook-pixel de extra functie "uitgebreide afstemming". Hierbij worden gegevens (zoals telefoonnummers, e-mailadressen of Facebook-ID’s van gebruikers) voor de vorming van doelgroepen ("custom audiences" of "look-alike audiences") (versleuteld) naar Facebook doorgestuurd. Verdere aanwijzingen m.b.t. de "uitgebreide afstemming: https://www.facebook.com/business/help/611774685654668). Wij maken eveneens gebruik van de functie "Custom Audiences from File" van het sociale netwerk Facebook Inc. In dit geval worden de e-mailadressen van de nieuwsbriefontvangers bij Facebook geüpload. Het uploaden vindt versleuteld plaats. Het uploaden dient er slechts toe om ontvangers van onze Facebook-advertenties te bepalen. Wij willen daarmee veiligstellen dat de advertenties alleen aan gebruikers worden getoond die belangstelling hebben voor onze informatie en diensten. De verwerking van de gegevens door Facebook geschiedt in het kader van de privacyrichtlijn van Facebook. Dienovereenkomstig algemene aanwijzingen voor de weergave van Facebook-ads vindt u in de privacyrichtlijn van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Speciale informatie en details over de Facebook-pixel en zijn werkwijze vindt u in het Helpcentrum van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. U kunt bezwaar maken tegen de registratie door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook-ads. Om in te stellen welke soorten reclameadvertenties u binnen Facebook worden getoond, kunt u de door Facebook geconfigureerde pagina oproepen en daar de aanwijzingen voor de instellingen van op gebruik gebaseerde reclame volgen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen worden platformonafhankelijk uitgevoerd, d.w.z. dat deze voor alle apparaten, zoals desktop computers of mobiele apparaten worden overgenomen. Om de registratie van uw gegevens door middel van de Facebook-pixel op onze website te voorkomen, klikt u op de volgende link: Facebook-Opt-Out. Opmerking: Wanneer u op de link klikt, wordt er een "opt-out cookie" op uw apparaat opgeslagen. Wanneer u de cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op de link klikken. Verder geldt de opt-out uitsluitend binnen de door u gebruikte browser en alleen binnen ons webdomein, van waaruit op de link werd geklikt. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies die bestemd zijn voor reikwijdtemeting en reclamedoeleinden via de deactiveringspagina van het initiatief inzake netwerkreclame (http://optout.networkadvertising.org/) en eveneens op de Amerikaanse webpagina (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese webpagina (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

// XIX. INSTAGRAM

Binnen ons online-aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst Instagram worden geïntegreerd, aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Hiertoe kan bijv. inhoud zoals afbeeldingen, video’s of teksten en knoppen behoren, waarmee gebruikers kenbaar maken wat hun met betrekking tot de inhoud bevalt, of waarmee zij zich kunnen abonneren op de auteurs van de inhoud of op onze bijdragen. Voor zover de gebruikers lid zijn van het platform Instagram, kan Instagram het bezoek van de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de daar aanwezige gebruikersprofielen. Privacyverklaring van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

// XX. PINTEREST

Binnen ons online-aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst Pinterest worden geïntegreerd, aangeboden door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA. Hiertoe kan bijv. inhoud zoals afbeeldingen, video’s of teksten en knoppen behoren, waarmee gebruikers kenbaar maken wat hun met betrekking tot de inhoud bevalt, of waarmee zij zich kunnen abonneren op de auteurs van de inhoud of op onze bijdragen. Voor zover de gebruikers lid zijn van het platform Pinterest, kan Pinterest het bezoek van de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de daar aanwezige gebruikersprofielen. Privacyverklaring van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy. In geval van geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze privacyverklaring, is de originele versie van deze privacyverklaring juridisch bindend.

// XXI. MAPBOX

Wij gebruiken in ons online-aanbod interactieve kaarten van de firma Mapbox Inc. (Mapbox). Door het gebruik van de Mapbox Tiles API kan informatie over het gebruik van deze website met inbegrip van uw IP-adres naar Mapbox in de VS worden verzonden. Wanneer u een pagina oproept die Mapbox Tiles-kaarten bevat, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding tot stand met de servers van Mapbox. De kaartinhoud wordt door Mapbox rechtstreeks naar uw browser verzonden en door deze in de website geïntegreerd. Daarom hebben wij geen invloed op de omvang van de gegevens die op deze wijze door Mapbox worden verzameld. Als u niet wilt dat Mapbox via onze internetpresentatie gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u JavaScript in uw browserinstellingen deactiveren. In dit geval kunt u de kaartweergave echter niet gebruiken. Mapbox slaat het IP-adres van de bezoeker, het adres van de bezochte pagina, de datum en tijd en de bezochte pagina's op. Deze informatie gebruikt Mapbox naar eigen zeggen uitsluitend ter verbetering van de beschikbaar gestelde dienst voor diagnostische en analytische doeleinden. Persoonsgegevens geeft Mapbox niet aan derden door. Meer informatie over het doel en de omvang van de verzamelde gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Mapbox evenals uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in het privacyreglement van Mapbox op https://www.mapbox.com/privacy/.

// XXII. VIMEO

Wij integreren in ons online-aanbod video's van het platform "Vimeo" van de aanbieder Vimeo Inc., t.a.v.: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA, (Vimeo). Wanneer u een van onze pagina's met een Vimeo plug-in bezoekt, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de Vimeo-server meegedeeld welke van onze pagina's u heeft bezocht. Bovendien krijgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent ingelogd op Vimeo of geen account heeft bij Vimeo. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar de Vimeo-server in de VS. Details over de gegevens die door Vimeo worden verzameld en verwerkt, zijn te vinden in de privacyverklaring van Vimeo: (https://adsettings.google.com/). Wij maken erop attent dat Vimeo Google Analytics kan inzetten en verwijzen in dit verband naar de privacyverklaring (https://www.google.com/policies/privacy) evenals naar de opt-out-mogelijkheden voor Google-Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) of de instellingen van Google voor het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden (https://adssettings.google.com/.).

// XXIII. GOOGLE RECAPTCHA

Om te zorgen voor voldoende gegevensbeveiliging tijdens het verzenden van formulieren, maken wij in bepaalde gevallen gebruik van de service reCAPTCHA van de onderneming Google Inc. Dit dient vooral om te onderscheiden of de invoer door een natuurlijk persoon wordt gedaan of dat deze wordt misbruikt door mechanische en geautomatiseerde verwerking. De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en mogelijke andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Hiervoor gelden de bepalingen inzake gegevensbescherming van Google Inc. Meer informatie over het privacyreglement van Google Inc. vindt u op http://www.google.de/intl/de/privacy of https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

// XXIV. CHATPLATFORMS

Interaction with live chat platforms This type of service allows users to interact with third-party live chat platforms directly through this website in order to contact or be contacted by the support team responsible for this website.

If a service is installed, it may collect navigation and usage data on the pages where it is installed even if users are not actively using the service. Live chat conversations may also be logged.

LiveChat Widget (LiveChat, Inc.)

The LiveChat widget is a service for interacting with the LiveChat live chat platform from LiveChat, Inc.

Personal information processed: Cookie; usage data; data transmitted during the use of the service.

Place of processing: United States - https://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/.

© LEICHT Küchen AG 2024
de
en
es
fr
nl
ru