Wij verwelkomen u graag bij een LEICHT-dealer van uw keuze. | Vind een dealer

GARANTIE
GARANTIEVERKLARING
// 1. DEFINITIE

Wij verlenen onze handelspartners 5 jaar garantie. De wettelijke garantieaanspraken worden door deze garantie niet aangetast. Voor het overige zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

// 2. OMVANG EN PERIODE

De garantie begint met het tijdstip van uitlevering aan onze handelspartner. Garantieclaims verjaren onmiddellijk na afloop van de garantieperiode. Garantieprestaties hebben geen invloed op de looptijd van de garantie en zetten geen nieuwe garantietermijn in gang. De garantie omvat gebreken en schade die aantoonbaar door constructiefouten, fabricagefouten, materiaalfouten of uitvoeringsfouten zijn ontstaan aan keukenmeubelonderdelen. Wij vergoeden de materiaalkosten die nodig zijn voor reparatie. Voorwaarde is wel dat er nog originele reserveonderdelen beschikbaar zijn bij onze leveranciers. Uitgesloten van de garantie zijn montage- en transportkosten, schadevergoeding of andere gevolgschade.

Niet onder de garantie vallen:

- onderdelen die niet door ons zijn geproduceerd, zoals bijv. elektrische apparatuur, verlichting, kranen, spoelbakken, afvalbakken etc.; - montageschade;

-defecten als gevolg van algemene slijtage en onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals bijv. lampen, batterijen, afdichtingen en snel breekbare onderdelen;

- schade en gebreken als gevolg van externe inwerking van warmte, vocht of waterdamp;

- schade op grond van oneigenlijk gebruik of onjuist onderhoud;

- veranderingen in kleur of structuur als gevolg van licht of klimaatinvloeden. Lak, hout en kunststof oppervlakken zijn onderhevig aan natuurlijke veroudering als gevolg van licht- en omgevingsinvloeden (rook, vuil, damp, enz.), wat kan leiden tot veranderingen in kleur. Ook achteraf geleverde kunststof, gelakte en echt houten onderdelen hebben van nature een andere kleurtint ten opzichte van al aanwezige meubels. Dit is onvermijdelijk en vormt geen reden voor een klacht. Ook reageren verschillende oppervlakken en materialen verschillend in kleur afhankelijk van het soort licht. Dit vormt geen defect.

De garantie vervalt bij wijzigingen die door de klant zelf worden aangebracht aan de geleverde goederen.

// 3. GARANTIEGEVAL

Als zich een garantiegeval voordoet, moet de handelspartner dit onmiddellijk aan ons melden. De handelspartner is verplicht mee te werken aan de afhandeling van het garantiegeval en een precieze beschrijving van de schade te geven. Eventueel kan het toezenden van foto’s of retourneren van beschadigde onderdelen ook deel uitmaken van de afhandeling van het garantiegeval. De kosten voor de afhandeling van de schade komen niet voor onze rekening. Het verhelpen van het defect wordt uitgevoerd door de handelspartner. Om veiligheidsredenen mag de handelspartner de montage alleen laten uitvoeren door geschoolde vakmensen.

Wij behouden ons het recht voor om de maatregelen die moeten worden genomen, naar eigen goeddunken te bepalen. Dit kan ofwel reparatie of vervanging zijn door de handelspartner. Indien wij niet in staat zijn een product te leveren dat identiek is aan het originele product, mag het later geleverde product redelijke afwijkingen vertonen voor wat betreft de hoedanigheid, met name voor wat betreft kleurverschillen of design. Indien nodig kan een nieuwe uitvoering of een meer recente technische versie worden geleverd. Montage-, reis- en transportkosten en andere kosten vallen niet onder de garantie. Voor een overdracht van rechten uit deze garantie is onze schriftelijke toestemming vereist.

// 4. 4. TOEPASSINGSGEBIED

De garantie is van toepassing in alle landen waar onze handelspartners zijn gevestigd.

// 5. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTBANK

Het Duitse recht is van toepassing. Bevoegde rechtbank is Waldstetten, Duitsland.

© LEICHT Küchen AG 2024
de
en
es
fr
nl
ru