Wij verwelkomen u graag bij een LEICHT-dealer van uw keuze. | Vind een dealer

GENERAL TERMS OF SALE, DELIVERY AND PAYMENT

1. ALGEMEEN

 1. Voor het verrichten van alle leveringen en het leveren van alle prestaties van LEICHT Küchen AG (hierna : „LEICHT“ of „wij“) gelden uitsluitend onderstaande Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden („AV“) in de meest recente versie.

 2. Deze AV gelden uitsluitend, indien de koper een ondernemer (§ 14 van het Duitse BW (BGB)), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk afgezonderd vermogen is.

 3. Deze AV zijn van toepassing, indien er niets anders werd overeengekomen als mantelovereenkomst in de op het tijdstip van de bestelling geldige of in ieder geval in de aan de koper het laatste meegedeelde versie ook voor alle toekomstige transacties over de verkoop en/of de levering van roerende zaken met dezelfde koper, zonder dat wij in elk afzonderlijk geval hier weer op zouden moeten wijzen.

 4. Wij behouden ons het recht voor om deze AV van tijd tot tijd te wijzigen. De nieuwe versie is dan van toepassing op contracten die met de koper worden gesloten nadat de nieuwe versie aan de koper is bekendgemaakt, bijvoorbeeld door toezending van de nieuwe versie of publicatie op onze homepage.

 5. Tegenstrijdige voorwaarden – met name inkoopvoorwaarden van de koper – worden bij dezen uitdrukkelijk weersproken. Dit geldt ook voor het geval dat wij, terwijl wij op de hoogte zijn van de tegenstrijdige voorwaarden van de koper, zonder voorbehoud de levering verrichten of de prestatie leveren. In elk geval erkent de koper de geldigheid van onze AV, indien hij de door ons verrichte leveringen of geleverde prestaties geheel of ten dele aanneemt of betalingen op de koopprijs verricht. Wij erkennen afwijkingen van onze AV alleen, indien wij deze uitdrukkelijk schriftelijk hebben bevestigd. Behoudens een uitdrukkelijk andere regeling geldt deze bevestigde afwijking uitsluitend voor het desbetreffende geregelde afzonderlijke geval.

 6. In serie vervaardigde modellen worden per model verkocht; om deze reden bestaat er geen aanspraak op levering van expositiemodellen. Afbeeldingen in catalogi etc. zijn vrijblijvend.

2. OFFERTES EN ORDERBEVESTIGINGEN

 1. Al onze offertes zijn vrijblijvend.

 2. Een overeenkomst komt – bij gebrek aan een bijzondere overeenkomst – bij de ontvangst van de door ons schriftelijk verzonden orderbevestiging bij de koper tot stand. Ook overeenkomsten met vertegenwoordigers en medewerkers worden pas met onze schriftelijke orderbevestiging van kracht. Deze orderbevestiging is voor de omvang van onze leveringsverplichting maatgevend. Indien wij de order niet bevestigen, dan komt de overeenkomst uiterlijk met onze uitvoering van de order tot stand.

 3. Bij het sluiten van de overeenkomst bestaan er geen mondelinge bijkomende afspraken. In een afzonderlijk geval uitdrukkelijk gemaakte individuele afspraken van de koper met ons (inclusief bijkomende afspraken, aanvullingen en wijzigingen) hebben – indien deze na het sluiten van de overeenkomst tot stand kwamen – in elk geval voorrang boven deze AV. Voor de inhoud van dergelijke individuele afspraken is een schriftelijke overeenkomst of – indien deze niet aanwezig is – behoudens tegenbewijs door de koper onze orderbevestiging aan de koper conform punt 2 lid 2) van deze AV maatgevend.

 4. Bij afroeporders zijn wij bevoegd om het materiaal voor de gehele order te bezorgen en de gehele bestelhoeveelheid onmiddellijk te vervaardigen. Met eventuele wijzigingswensen van de koper kan dientengevolge na het verstrekken van de order geen rekening meer worden gehouden, tenzij dat dit uitdrukkelijk werd overeengekomen.

 5. In de handel gebruikelijke afwijkingen in model, uitvoering, kleur en fineer blijven voorbehouden, geven echter niet het recht tot reclamaties, net zo min als wijzigingen die bevorderend zijn voor de technische vooruitgang. Dit geldt met name bij nabestellingen.


3. PRESTATIEBESCHRIJVING

 1. Inbouwvoorstellen, gebruiksmogelijkheden, materiaaladviezen en andere vermeldingen voor het voorwerp van de prestatie (bijv. in catalogi, productinformatie, elektronische media of op etiketten) inclusief publieke verklaringen of reclame zijn altijd afhankelijk van het desbetreffende inzetgebied en de applicatie waarin de te leveren producten dienen te worden ingezet, en vormen, indien niet uitdrukkelijk als zodanig overeengekomen, geen algemene permanent bindende kwaliteitsovereenkomst of - garantie. Ook vermeldingen m.b.t. kwaliteit en inzetmogelijkheden van ons product houden eveneens geen garanties in, met name niet conform § 443, § 444, § 639 van het Duitse BW, tenzij dat deze uitdrukkelijk schriftelijk bij het sluiten van de overeenkomst als zodanig worden aangeduid.


4. LEVERING EN LEVERTIJD

 1. Vermeldingen van de levertijd zijn – ook indien met de koper een leveringstermijn is overeengekomen – bij benadering en vrijblijvend, tenzij de leveringstermijn uitdrukkelijk als vast werd overeengekomen, d.w.z. schriftelijk is vastgelegd, dat de koper na het verstrijken van de termijn geen enkel belang meer bij de levering heeft.

 2. Voor een bevestigde leveringstermijn geldt het voorbehoud van de juiste, volledige en tijdige eigen bevoorrading door onze voorleveranciers, indien wij een congruente dekkingstransactie hebben afgesloten, ons noch onze voorleveranciers een schuld treft of wij in het afzonderlijke geval niet voor de bezorging verplicht zijn.

 3. De levering vindt af fabriek plaats, waar ook de plaats van nakoming voor de levering en een eventuele alsnog te leveren prestatie is. Op wens en kosten van de koper wordt het product naar een andere plaats van bestemming verzonden (verzendingskoop). Indien er niets anders is overeengekomen, zijn wij bevoegd om de soort verzending (met name transportbedrijven, verzendingsroute, verpakking) zelf te bepalen.

 4. Wij hebben de leveringstermijn in acht genomen, indien tot aan het verstrijken ervan het te leveren product onze fabriek heeft verlaten of wij aan de koper hebben meegedeeld dat het product voor verzending gereed is. De leveringstermijn begint niet te lopen, zolang de koper niet aan zijn verplichtingen zoals bijv. het leveren van technische gegevens en documentatie, vergunningen alsmede aan aanbetaling of de overhandiging van een betalingsgarantie volgens de voorschriften heeft voldaan.

 5. Wij zijn bevoegd tot gespreide leveringen in de voor de koper redelijke omvang.

 6. Bij afroeporders en afroepen van leveringen, zonder bindende termijn, is de koper verplicht om ons zes (6) weken van te voren schriftelijk een bindende datum van aanvaarding te noemen.

5. VERZENDING EN RISICO-OVERGANG

 1. Het risico van de toevallige ondergang en verslechtering van het product gaat uiterlijk bij de overdracht op de koper over. Bij de verzendingskoop gaat echter het risico van de toevallige ondergang en verslechtering van het product alsmede het risico van vertraging reeds bij de levering van het product op de expediteur, vervoerder of de overig met de uitvoering van de verzending belaste persoon over. Indien echter een aanvaarding is overeengekomen, is dit voor de risico-overgang maatgevend. Verder gelden ook voor een overeengekomen aanvaarding de wettelijke voorschriften van het Duitse recht inzake overeenkomsten tot het aangaan van werk [Werkvertragsrecht]. Overdracht resp. aanvaarding worden als gelijk beschouwd, indien de koper met de aanvaarding in gebreke is.

 2. Indien de verzending door een omstandigheid vertraging oploopt waarvoor de koper aansprakelijk is, dan gaat met het tijdstip van de mededeling dat het voorwerp voor verzending gereed is, het risico op de koper over.

 3. Indien de verzending op wens van de koper wordt vertraagd, dan zijn wij bevoegd, na het stellen van een redelijke termijn om de levering in ontvangst te nemen en de termijn ervan vruchteloos is verstreken, op een andere wijze over het te leveren product te beschikken en de koper met de redelijk verlengde termijn te beleveren.

 4. De koper is verplicht om binnenkomende producten onmiddellijk te controleren op transportschades en uitwendig zichtbare schades aan de vervoerder bij aflevering mee te delen. Deze mededeling moet de schade duidelijk aanduiden en dient op de papieren die de producten vergezellen, te worden vermeld.

 5. Uitwendig niet zichtbaar verlies/zichtbare transportschades dienen binnen een termijn van zeven (7) dagen na levering schriftelijk te worden gemeld.

 6. De koper draagt de kosten voor verpakkingsmateriaal. Terugname uitsluitend bij her te gebruiken paletten.

6. PRIJZEN

 1. Indien niet schriftelijk iets anders is overeengekomen, zijn onze prijzen in EURO af fabriek plus de wettelijke BTW en verpakkings- en transportkosten.

 2. Bij gespreide leveringen kan elke levering afzonderlijk in rekening worden gebracht.

7. BETALINGSVOORWAARDEN

1. Facturen dienen, indien niets anders is overeengekomen, binnen een termijn van 30 dagen vanaf de factuurdatum zonder korting te worden betaald.

2. Wij behouden ons het recht voor om de overeengekomen prestatie per post of elektronisch per e-mail in rekening te brengen. De koper dient ervoor te zorgen dat alle elektronische zendingen van de facturen per e-mail volgens de voorschriften aan het door de koper meegedeelde e-mailadres kunnen worden betekend.

3. Bij overeenkomsten met inkooporganisaties gelden de met deze organisaties schriftelijk gemaakte afspraken.

4. Wij zijn niet verplicht tot het in ontvangst nemen van cheques en andere betalingsbeloftes. Cheques worden uitsluitend na een schriftelijke overeenkomt ter betaling in ontvangst genomen.

5. Als datum van binnenkomst van de betaling geldt de dag waarop het bedrag bij ons binnenkomst of op onze bankrekening wordt bijgeschreven. Bij betalingsverzuim van de koper zijn wij bevoegd om voor de duur van het verzuim rente ter hoogte van 9 procentpunten boven de basisrentevoet alsmede een vast bedrag ter hoogte van 40 EUR te berekenen. Het recht om verdere eisen tot schadeloosstelling te doen gelden, wordt daardoor niet beperkt.

6. Over vooruit- resp. termijnbetalingen wordt geen rente vergoed.

7. Als ons na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden duidelijk worden, waaruit wij een ontbrekende draagkracht van de koper kunnen concluderen, d.w.z. blijkt bijv. gegronde twijfel te bestaan aan de solvabiliteit van de koper en wordt onze aanspraak op de tegenprestatie bedreigd, dan zijn wij bevoegd, om zonder rekening te houden met lopende cheques, de eigen prestatie – indien deze nog niet werd geleverd – te weigeren. Bijv. indien een verzoek tot opening van een insolvabiliteitsprocedure werd ingediend. In dit geval kunnen wij een termijn bepalen, binnen welke de koper naar zijn keuze stap voor stap tegen de door ons te leveren prestatie zijn betaling kan verrichten of zijn zekerheid kan stellen. Na het verstrijken van de termijn kunnen wij van de overeenkomst terugtreden, indien er noch een voortuitbetaling plaatsvond noch een zekerheid werd gesteld. Bij overeenkomsten over de vervaardiging van onredelijke voorwerpen (eenmalige producten) zijn wij bevoegd om van de overeenkomst onmiddellijk terug te treden; de wettelijke regelingen over de overbodigheid van de termijnstelling blijven onverminderd van kracht.

8. Kortingen voor contante betalingen kunnen alleen dan door ons worden erkend, indien de koper met zijn betalingen aan ons in zijn geheel niet in gebreke is.

8. VERREKENING EN RETENTIERECHT

1. Met betrekking tot verdere leveringen hebben wij zolang een retentierecht, totdat alle voorafgaande leveringen zijn betaald, indien door de materiële samenhang en de samenhang qua tijd van onze prestaties of door meervoudige bestelling van een gelijksoortig product er sprake is van een economische eenheid tussen de leveringen (connexiteit).

2. De achterhouding van betalingen wegens welke aanspraken van de koper dan ook jegens ons die berusten op een andere met ons gesloten overeenkomst, is uitgesloten. Voor het overige komen de koper slechts in zoverre retentierechten toe wanneer zijn aanspraken onbetwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld. Is er echter sprake van een gebrek aan het geleverde product dan is de koper bevoegd tot het achterhouden van de koopprijs in een adequate verhouding tot het gebrek.

3. De verrekening van de koper van onze vorderingen met eigen vorderingen is uitgesloten, tenzij dat het gaat om onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen.

9. OVERMACHT

 1. Gebeurtenissen als gevolg van overmacht alsmede andere omstandigheden, zoals met name werkconflicten, onlusten, oorlogen of terroristische aanslagen, welke onvoorziene gevolgen voor de uitvoering van de prestatie met zich meebrengen, ontheffen ons voor de duur van de storing en in de omvang van hun effect van onze prestatieplichten, indien wij niet voor deze gebeurtenissen verantwoordelijk zijn, zelfs indien wij in gebreke zouden zijn. Hetzelfde geldt indien door overmacht een uitvoering binnen de gestelde termijn van aanvaarde orders onmogelijk wordt. Dienovereenkomstig dragen wij geen aanschaffingsrisico. Wij zijn bevoegd om van de overeenkomst terug te treden, indien wij ondanks het voorafgaande afsluiten van een desbetreffende inkoopovereenkomst met een toeleverancier van onze kant het te leveren product niet ontvangen; onze verantwoordelijkheid voor opzet of nalatigheid met inachtneming van punt 13 blijft onverminderd van kracht. Indien deze omstandigheden langer dan twee maanden duren, zijn wij verder bevoegd om zonder eisen tot schadeloosstelling van de koper van de overeenkomst terug te treden. Wij zullen de kopers onverwijld op de hoogte stellen van de niet tijdige beschikbaarheid van het te leveren product en bij terugtreding door ons de desbetreffende tegenprestatie, indien reeds geleverd, onverwijld restitueren.

10. VERZUIM EN ONMOGELIJKHEID

 1. Het verzuim vooronderstelt in ieder geval een aanmaning. Bij een vertraagde levering als gevolg van een lichte nalatigheid kan de koper voor elke begonnen week van de vertraagde levering een vergoeding van 0,5% van de nettobestelwaarde van de afzonderlijke order, in totaal echter ten hoogste 5%, van de waarde van het desbetreffende gedeelte van de totale levering verlangen, dat als gevolg van het verzuim niet of niet tijdig contractueel gebruikt kan worden. Dit schadebedrag dient lager/hoger te worden begroot, indien wij een lagere of de koper een hogere schade aantonen / aantoont.

 2. 2. Onverlet een terugtredingsrecht van de koper wegens gebreken (vgl. punt 11 en 12 van deze AV) kan de koper bij onmogelijkheid van de prestatie of bij verzuim alleen gebruik maken van zijn terugtredingsrecht bij een aanmerkelijk plichtverzuim waarvoor wij verantwoordelijk zijn.

 3. 3. Uiteindelijk is de terugtreding uitgesloten, indien de koper voor de omstandigheden die de terugtreding zouden rechtvaardigen, alleen en voor het overgrote gedeelte verantwoordelijk is of een omstandigheid tijdens het crediteursverzuim van de koper optreedt waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

 4. 4. Bij verzuim vooronderstellen terugtreding of schadevergoeding in plaats van de prestatie bovendien, dat de koper ons eerder schriftelijk een redelijke termijn van minimaal vier (4) heeft gesteld en daarbij uitdrukkelijk uiteen heeft gezet dat hij bij het niet in acht nemen van de termijn van de overeenkomst terugtreedt en/of schadevergoeding of kostenvergoeding doet gelden. Na het verstrijken van de termijn is de koper verplicht om na een desbetreffend verzoek van ons om uiteen te zetten of hij verder op levering staat of schadevergoeding of kostenvergoeding doet gelden of van de overeenkomst terugtreedt. Indien de koper binnen een door ons gestelde termijn niet een dergelijke verklaring afgeeft, dan is hij niet meer bevoegd om de levering te weigeren en kan hij de genoemde rechten niet doen gelden.

 5. Een dergelijke termijnstelling conform punt 10 lid 4) AV is niet nodig, indien wij de contractueel verschuldigde prestatie oprecht en definitief weigeren of dat er sprake is van omstandigheden die na afweging van de wederzijdse belangen de onmiddellijke terugtreding rechtvaardigen. Voor eisen tot schadeloosstelling of kostenvergoeding geldt punt 13 van deze AV.

11. RECLAMATIES BIJ KOOP- EN LEVERINGSOVEREENKOMST

 1. Rechtsgebreken of feitelijke gebreken, het ontbreken van een in bepaalde omstandigheden door ons gegarandeerde kwaliteit of houdbaarheid van het te leveren product alsmede de afwijkingen naar boven of naar beneden in de levering of onjuiste levering (gebreken) dient – indien deze duidelijk zijn – de koper onverwijld, uiterlijk binnen een termijn van acht (8) dagen na aankomst van het product op de plaats van bestemming en vóór de be- of verwerking ervan alsmede vóór levering of doorverkoop met exacte vermelding van de beweerde afzonderlijke gebreken schriftelijk te doen gelden. Daarbij dient de verpakking, indien dit mogelijk is, te worden geopend. Een reclamatie van duidelijke gebreken is uitgesloten, zodra het product verwerkt of in een andere zaak werd geïntegreerd. Bij een gebruikelijke controle bij de ontvangst dienen niet zichtbare gebreken door de koper eveneens onverwijld, uiterlijk binnen een termijn van acht (8) dagen na de waarneming ervan schriftelijk te worden gereclameerd. Reclamaties dienen binnen de garantietermijn door ons te zijn ontvangen.

 2. De koper dient zijn controle- en klachtplichten conform § 377 en § 381 van het Duitse WvK (HGB) na te komen. Voor niet of te laat gewraakte gebreken zijn alle garantieclaims jegens ons uitgesloten. 3. Ongeacht ingediende reclamaties is de koper verplicht om het product aan te nemen, af te laden en correct op te slaan.

12. RECLAMATIES

 1. Aanspraken wegens gebreken bestaan ook niet alleen bij een onbelangrijke afwijking van het te leveren product van de overeengekomen kwaliteit, bij alleen een onbelangrijke beperking van de bruikbaarheid, incorrecte opslag – vooral opslag in strijd met onze instructies – alsmede, indien het gebrek te wijten is aan de schending van foutloze bedienings-, onderhouds- en inbouwvoorschriften, ongeschikt of ondeskundig gebruik, foutieve of onzorgvuldige behandeling of montage, natuurlijke slijtage of aan door de koper of derden uitgevoerde ingrepen in het te leveren product. Ondeskundige pogingen tot het verhelpen van het gebrek door de koper of een derde hebben het verlies van alle aanspraken wegens gebreken in zoverre ten gevolge wanneer daardoor de kosten voor het verhelpen van het gebrek van het desbetreffende ondeskundig behandelde gebrek voor ons werden verhoogd of er nog meer gebreken of schades werden veroorzaakt. Bij naleveringen of nabestellingen geven bovengenoemde afwijkingen niet het recht tot een reclamatie.

 2. De in punt 2 lid 3 van deze AV beschreven afwijkingen vormen geen gebreken. Dit geldt met name bij afwijkingen in de structuur van het hout, bij textiel, leer alsmede kleurafwijkingen bij houtsoorten en kunststofplaten alsmede kunststoffolies. Lakdelen zijn onderworpen aan een natuurlijk verouderingsproces. Bij naleveringen geven om die reden daaraan te wijten kleurverschillen niet het recht tot een nieuwe reclamatie.

 3. Indien er sprake is van een gebrek, nemen wij bij binnen de gestelde termijn ingediende reclamatie conform punt 11 van deze AV naar onze keus het verhelpen van het gebrek (of herstel achteraf) of vervangende levering voor onze rekening, indien de koper aantoont, dat het gebrek reeds aanwezig was bij de risico-overgang. De plaats van nakoming van de alsnog te leveren prestatie is op de plaats van levering. Dit geldt niet, indien wij het herstel achteraf als alsnog te leveren prestatie kiezen en het achteraf te herstellen te leveren product niet door ons kan worden getransporteerd.

 4. Indien het alsnog leveren van de prestatie mislukt, d.w.z. dat wij een ons gestelde redelijke termijn van minimaal vier (4) weken voor de alsnog te leveren prestatie hebben laten verstrijken, een tweede herstel achteraf of een eenmalige vervangende levering hebben uitgevoerd en het aanwezige gebrek daardoor niet kon worden verholpen, alsmede voor het geval dat wij een noodzakelijk herstel achteraf of vervangende levering onterecht weigeren, onbillijk vertragen of indien van de koper om andere redenen een herstel achteraf niet kan worden verlangd, alsmede indien de voorwaarden van § 281 lid 2 of § 323 lid 2 van het Duitse BW aanwezig zijn, of wij de alsnog te leveren prestatie terecht wegens disproportionaliteit weigeren (vgl. punt 12 lid 5 van deze AV), kan de koper in plaats van herstel achteraf of nalevering de wettelijk voorgeschreven rechtsmiddelen van terugtreding en mindering doen gelden, alsmede schade- en kostenvergoeding – laatstgenoemde in het kader van onderstaand punt 13 van deze AV – doen gelden. Bij slechts geringe gebreken heeft de koper echter geen terugtredingsrecht.

 5. Voor het overige zijn wij niet verplicht tot herstel achteraf of tot vervangende levering indien dit alleen met disproportionele kosten mogelijk is. Elke vorm van alsnog te leveren prestatie kan door ons worden geweigerd, indien zowel de vermoedelijke kosten van het herstel achteraf alsook die van de nalevering de koopprijs van het contractueel verschuldigde te leveren product met 100% te boven gaan.

 6. Gebreken aan een deel van de levering kunnen niet leiden tot reclamatie van de gehele levering, tenzij het van de koper niet kan worden verlangd om het gedeelte zonder gebreken van de levering te accepteren.

 7. Voor een product dat wij contractueel niet als nieuw product leveren, heeft de koper geen recht op aanspraken op alsnog te leveren prestatie, mindering en terugtreding. Voor aanspraken op vergoeding van de kosten en schade geldt punt 13 van deze AV. Bij producten van derden beperkt zich onze garantie tot het afstand doen van de aanspraken die wij jegens de leverancier van het product van de derde hebben. Voor het geval dat de koper zijn garantierecht jegens de leverancier van het product van een derde niet kan afdwingen, verlenen wij garantie in het kader van deze AV.

 8. Wij kunnen verlangen dat de koper de kosten die voortvloeien uit een onterechte wens om een gebrek te verhelpen (met name inspectie- en transportkosten), vergoedt, tenzij dat de ontbrekende gebrekkigheid voor de koper niet zichtbaar was. Bij de vervangende levering is de koper verplicht om het gebrekkige product op verzoek terug te geven. Zo worden bijv. in het kader van de garantie vervangen delen ons eigendom.

13. SCHADEVERGOEDING

 1. Indien in deze bepalingen niets afwijkends is overeengekomen, zijn alle aanspraken van de koper op vergoeding van schades van welke aard dan ook, tevens aanspraken op het verhalen van gemaakte kosten en aanspraken op vergoeding bij indirecte schades, zoals gederfde winst, uitgesloten. Dit geldt met name voor aanspraken wegens alle schendingen van plichten uit de verbintenis en uit een onrechtmatige daad. De aansprakelijkheidsuitsluiting geldt ook dan, indien wij personen die plaatsvervangend aan hun verplichtingen voldoen, en/of hun ondergeschikten hebben ingezet, en voor onze leidinggevende personeelsleden.

 2. In afwijking van punt 13 lid 1 van deze AV zijn wij aansprakelijk, onverschillig krachtens welke titel , alleen – en dit geldt ook dan, indien wij leidinggevende personeelsleden of personen die plaatsvervangend aan hun verplichtingen voldoen, en/of hun ondergeschikten, hebben ingezet- , indien: (a) ons grove nalatigheid of opzet ten laste komt, (b) wij een gebrek opzettelijk hebben verzwegen of ons hebben belast met een garantie voor de kwaliteit van de te leveren producten, (c) door onze schuld schades als gevolg van dood, benadeling van de gezondheid of lichamelijk letsel zijn ontstaan alsmede indien (d) wij zogenaamde essentiële contractuele verplichtingen geschonden hebben, d.w.z. I. bij essentiële plichtverzuimen, die een bedreiging vormen voor het bereiken van het doel van de overeenkomst, of ii. bij schending van plichten waarvan de nakoming de voorgeschreven uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt en op het in acht nemen waarvan de koper regelmatig mag vertrouwen (“essentiële contractuele verplichtingen”).

 3. Indien er sprake is van een in punt 13 lid 2 (d) van deze AV – schending van essentiële contractuele verplichtingen – is onze aansprakelijkheid echter bij slechts lichte nalatigheid, wat de hoogte betreft, beperkt tot de vergoeding van de te voorziene typisch optredende schade.

 4. De aansprakelijkheidsuitsluiting is met betrekking tot aanspraken uit de Duitse Wet op de Productaansprakelijkheid [Produkthaftungsgesetz] niet van toepassing. Een wijziging van de verplichting tot het leveren van de bewijslast ten nadele van de koper is aan bovenstaande regelingen niet verbonden.

14. VERJARING VAN AANSPRAKEN OP GROND VAN GEBREKEN

 1. De verjaringstermijn van § 438 lid 1 nr. 3 van het Duitse BW, van § 445b lid 1 van het Duitse BW of van § 634 a lid 1 nr. 1 van het Duitse BW voor alle aanspraken wegens gebreken bedraagt twaalf (12) maanden vanaf de overdracht van de te leveren producten of – indien een aanvaarding werd overeengekomen – vanaf de aanvaarding van de te leveren producten, indien niet per geval afwijkende afspraken werden gemaakt. De duurstuiting van § 445b lid 2 eindigt na drie (3) jaar.

 2. In afwijking daarvan gelden ook op het toepassingsgebied van § 438 lid 1 nr. 3 van het Duitse BW, van § 445b lid 1 en lid 2 of van § 634 a lid 1 nr. 1 van het Duitse BW de wettelijke verjaringstermijnen: - voor schades als gevolg van dood, lichamelijk letsel of benadeling van de gezondheid, die veroorzaakt worden door een gebrek waarvoor wij verantwoordelijk zijn, - indien het gebrek berust op plichtverzuim van ons als gevolg van grove nalatigheid of opzet, - bij opzettelijk verzwijgen van een gebrek, - bij garanties (§ 444 en § 639 van het Duitse BW), en - indien de laatste overeenkomst in de leveringsketen conform § 445a van het Duitse BW een consumentenovereenkomst (conform § 474 van het Duitse BW) is.

 3. De aanspraken uit de Duitse Wet op Productaansprakelijkheid alsmede de wettelijke regelingen over duurstuiting, schorsing en begin van de termijnen blijven onverminderd van kracht.

15. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Het door ons geleverde product blijft ons eigendom, totdat de koper alle op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst bestaande vorderingen van ons uit de desbetreffende leveringssituatie met de koper die reeds zijn ontstaan en in de toekomst zullen ontstaan, heeft betaald. (Uitgebreid eigendomsvoorbehoud als saldoaansprakelijkheids- resp. rekening-courantvoorbehoud). Indien wij in het belang van de koper cheques ter betaling hebben aangenomen, dan blijven alle leveringen tot aan de volledige ontheffing uit dergelijke verplichtingen het eigendom van ons. Het opnemen van afzonderlijke vorderingen in een lopende rekening, evenals de verrekening van het saldo en de goedkeuring ervan tasten het eigendomsvoorbehoud niet aan.

 2. De koper is echter bevoegd, zolang hij niet met de betaling achter is geraakt, het onder voorbehoud geleverde product in zijn reglementaire gang van zaken door te verhandelen. Hij cedeert nu reeds alle hem uit het doorverhandelen jegens derden toekomende vorderingen ter hoogte van de tussen de koper en ons overeengekomen desbetreffende factuurwaarde met alle bijkomende rechten aan ons (verlengd eigendomsvoorbehoud). Wij nemen de cessie aan. Andere cessies zijn niet toegestaan. Voor het innen van deze vorderingen blijft de koper, onder het voorbehoud van herroeping en zolang hij niet met de betaling is achter geraakt, bevoegd. Indien de koper bij het voldoen van zijn verplichtingen jegens ons een achterstand oploopt, dan moet hij de schuldenaren kennis geven van de cessie. Ook wij zijn in dit geval bevoegd om jegens de desbetreffende schuldenaren de cessie zelf bekend te maken en van onze inningsbevoegdheid gebruik te maken. De koper is daarom verplicht om ons alle stukken te overhandigen en de namen van zijn afnemers mee te delen, opdat wij in staat zijn, de vordering zelf te innen.

 3. De koper is alleen bevoegd en gemachtigd om het te leveren product in de gebruikelijke, reglementaire gang van zaken en alleen met dien verstande door te verhandelen, dat conform bovenstaand punt 15 lid 2) gecedeerde vorderingen ook werkelijk ons eigendom worden. Tot andere beschikkingen over de te leveren producten is de koper niet bevoegd. De koper is verder niet bevoegd om een product waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft, te verpanden of aan derden tot zekerheid over te dragen. Executiemaatregelen van welke aard dan ook die derden nemen met betrekking tot ons product waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft, dient de koper ons onverwijld schriftelijk mee te delen. Hij dient ons alle vereiste gegevens te verschaffen, opdat wij in staat zijn om derdenverzet aan te tekenen; en de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de koper.

 4. De koper is bevoegd om de te leveren producten in het kader van zijn gebruikelijke bedrijfsactiviteiten te be- en verwerken. De be- en verwerking van de te leveren producten voert de koper voor ons uit, zonder dat daaruit voor ons verplichtingen ontstaan. Bij verwerking, verbinding, vermenging of menging van de te leveren producten met andere, niet door ons geleverde producten komt ons een mede-eigendomsaandeel op de nieuwe zaak in verhouding van de factuurwaarde van de te leveren producten tot de andere verwerkte producten op het tijdstip van de verwerking, verbinding, vermenging of menging toe. Indien de koper bij de wet het exclusieve eigendomsrecht op de nieuwe zaak verwerft, verleent hij reeds nu aan ons het mede-eigendomsrecht in de hierboven beschreven verhouding op de nieuwe zaak en verplicht zich om deze zaak gratis voor ons te bewaren.

 5. Indien de koper zich niet contractueel gedraagt, raakt hij met name met zijn betalingsverplichtingen achter of schendt hij zijn plicht om het te leveren product met zorg te behandelen, dan zijn wij bevoegd om na een aanmaning en termijnstelling van de overeenkomst terug te treden. In dit geval is de koper, nadat wij verklaard hebben van de overeenkomst terug te treden, tot teruggave verplicht.

 6. Over executiemaatregelen van derden terzake het te leveren product waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft, of terzake de aan ons gecedeerde vorderingen dient de koper ons onverwijld en met overhandiging van de voor het verzet noodzakelijke stukken te informeren.

 7. De hier niet te lande woonachtige koper zal elke door het recht of anderszins geëiste handeling verrichten die noodzakelijk is om ons eigendomsvoorbehoud zoals deze in deze AV is voorzien, in het land rechtsgeldig te laten worden waarnaar de levering plaatsvindt.

 8. De koper is verplicht om voor eigen rekening het product waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft, voldoende te verzekeren. Wij zijn bevoegd het overleggen van de desbetreffende verzekeringspolis alsmede desbetreffende premiekwitanties te verlangen.

 9. Wij verplichten ons om zekerheden op wens van de koper naar onze keuze vrij te geven, indien de realiseerbare waarde van de aan ons verleende zekerheden onze vorderingen met meer dan 20% te boven gaat.

16. MODELLEN, TEKENINGEN, PRIJSLIJSTEN

 1. Op al onze documentatie, zoals specificaties, tekeningen, aantekeningen, instructies, technische mededelingen of technische gegevens, zowel op papier als ook in elektronische vorm, behouden wij ons alle rechten voor (inclusief auteursrechten, het recht van aanmelding van industriële octrooirechten alsmede octrooien, gebruiksmodellen, topografierechten, modellen, merken). Het door ons aan de koper overhandigde materiaal blijft ons eigendom. Dit dient op verzoek gratis te worden teruggegeven. De materialen mogen zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet aan derden openbaar worden gemaakt.

 2. Alle modellen zijn wettelijk beschermd. Namaak wordt vervolgd. Tekeningen, clichés, reproducties en/of andere afbeeldingen van onze modellen die door de koper of verkoper werden vervaardigd, alsmede de naam “Leicht”, “Alsa”, „Contempi“ en “Interstar” mogen uitsluitend met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming in tijdschriften, reclamefolders enz., getoond of anderszins worden gebruikt. Dit geldt eveneens voor aanduidingen en namen van onze modellen. Bij overtreding zijn wij bevoegd om een retentierecht te doen gelden; overige aanspraken blijven voorbehouden.

17. GEBRUIK VAN TEKST-, BEELD- EN VIDEOMATERIAAL EN LOGO, MERKRECHT

 1. Voor reclamedoeleinden stellen wij onze kopers tekst-, beeld- en videomateriaal op onze homepage ter beschikking om te worden gedownload. Wij verlenen het niet overdraagbare recht dat te allen tijde kan worden herroepen, om het logo, tekst-, beeld- en videomateriaal, met name op etiketten, verpakkingen en in de reclame te gebruiken. Het gebruiksrecht is onderworpen aan de volgende beperkingen: - Het ter beschikking gestelde tekst-, beeld- en videomateriaal mag uitsluitend onder vermelding van LEICHT Küchen AG (opschrift of logo) worden gebruikt. - Het logo, alsmede het tekst-, beeld- en videomateriaal mag uitsluiteind in de vastgestelde vormgeving en vorm worden gebruikt, d.w.z. fragmenten, montages, fototechnisch of elektronisch gewijzigde varianten alsmede reproducties zijn niet toegestaan. - Aan het gebruik van het logo kunnen na beëindiging van de activiteit als LEICHT handelaar geen rechten aan ons worden ontleend. Het gebruik van tekst-, beeld- of videomateriaal en/of het logo waardoor de indruk wordt gewekt dat de koper en wij gelieerde ondernemingen zijn, is niet toegestaan. Evenmin is het gebruik van het logo gecombineerd met een stedennaam, regio en/of adres of variant ervan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet geoorloofd. - Het gebruik van het merk LEICHT als domein of als deel van een domein is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan. Dit geldt eveneens voor alle digitale media (e-mailaccounts, homepage-accounts, social media-accounts zoals Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, alsmede alle andere internetplatforms). Na een herroeping van het gebruiksrecht verlenen wij een opgebruiktermijn van 9 maanden. Het recht om op te zeggen om gewichtige redenen conform § 314 van het Duitse BW blijft onverminderd van kracht.

17a. TRANSACTIES MET DE RUSSISCHE FEDERATIEVoor rec

 1. De koper mag door ons geleverde goederen die binnen het toepassingsgebied van artikel 12g van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad vallen, niet direct of indirect verkopen, leveren, transporteren, uitvoeren of wederuitvoeren aan/naar de Russische Federatie of voor gebruik in de Russische Federatie.

 2. De koper ziet er naar beste vermogen op toe dat het doel van lid 1 niet door derden wordt ondermijnd in het verdere verloop van de handelsketen, met inbegrip van eventuele wederverkopers.

 3. De koper zet een passend toezichtsmechanisme op en handhaaft dit om gedragingen van derden in de ruimere handelsketen, met inbegrip van mogelijke wederverkopers, op te sporen die het doel van lid 1 zouden ondermijnen.

 4. Elke inbreuk op lid 1, 2 of 3 vormt een ernstige inbreuk op de verplichtingen en geeft ons het recht passende corrigerende maatregelen te eisen, met name:

  - de overeenkomst op te zeggen en/of

  - een boete van 10% van de totale waarde van deze overeenkomst of van de prijs van de in strijd met

 5. De koper stelt ons onverwijld in kennis van eventuele problemen bij de toepassing van lid 1, 2 of 3, met inbegrip van eventuele relevante activiteiten van derden die het doel van lid 1 zouden kunnen ondermijnen. De koper verstrekt ons informatie over de naleving van de in lid 1, 2 en 3 bedoelde verplichtingen binnen twee weken na een formeel verzoek om dergelijke informatie.

18. SLOTBEPALINGEN

 1. De koper is bevoegd om uitsluitend na onze voorafgaande toestemming vorderingen te cederen of over te dragen.

 2. Voor deze AV en alle rechtsbetrekkingen tussen de koper en ons geldt uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het CISG) van 11-04-1980 wordt uitgesloten.

 3. Plaats van nakoming voor alle wederzijdse verplichtingen, met name voor betalingen van de koper en voor onze leveringen, is de hoofdvestiging van onze onderneming in Waldstetten (Duitsland).

 4. Alle uit de zakelijke relatie directe of indirecte voortvloeiende – ook internationale - geschillen, inclusief die uit in betaling gegeven wissels, accepten of cheques, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechter in de plaats waar wij onze zetel hebben, nl. in Schwäbisch Gmünd (Duitsland), indien de andere partij een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk afgezonderd vermogen is. De eiser is bovendien bevoegd om in de plaats waar de gedaagde is gevestigd, een rechtsvordering in te stellen.

© LEICHT Küchen AG 2024
de
en
es
fr
nl
ru